KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Ayasis Yazılım ve Bilişim Teknolojileri Anonim Şirketi (“Şirket”) olarak, işbu Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni ile, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında aydınlatma yükümlüğümüzün yerine getirilmesi amaçlanmaktadır.

Bu kapsamda bilgi vermekle yükümlü olduğumuz konular aşağıdaki şekildedir:

1. Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği

Veri sorumlusu; Çifte Havuzlar Mh. Eski Londra Asf. Cd. D2 Blk. No:151/1F/1B06 Esenler, İstanbul adresinde mukim, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne 744964 sicil numarası ile kayıtlı Ayasis Yazılım ve Bilişim Teknolojileri Anonim Şirketi’dir.

2. Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği

Ad, soyad, e-posta, telefon numarası ve bunlarla sınırlı olmamak üzere internet sitesindeki iletişim formu aracılığıyla iletmiş olduğunuz kategorilerdeki kişisel verileriniz, iletişim talebinize ilişkin konunun değerlendirilmesi, talebinize istinaden sizinle iletişime geçilmesi, onay vermeniz halinde tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesi ve talep ve şikayetlerinizin takibi ile Şirket’in saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacı ile işlenmektedir.

3. Şirket tarafından işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği

Kişisel verileriniz 2. maddede belirtilen amaçların yerine getirilebilmesi için Şirket’in hizmet aldığı şirketler ile yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir.

4. Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi

Şirketimiz ile iletişim talebiniz kapsamında internet sitesindeki iletişim formu aracılığıyla edilen kişisel verileriniz, iletişim talebinize ilişkin olarak Şirket ile aranızda kurulabilecek hukuki ilişkinin devamı için kişisel verilerinizin işlenmesinin gerekli olması, Şirketimiz ile iletişim hakkınızın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve açık rızanız hukuki sebebepleri ile toplanmaktadır.

5. Kişisel verileriniz ile ilgili Kanun kapsamındaki haklarınız aşağıdaki şekildedir:

(a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, (b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, (e) Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, (f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ)Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Bu haklarınızı yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirket’e daha önce bildirilen ve Şirket’in sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle (Bu kapsamda [•] e-posta adresi üzerinden Şirket’e ulaşabilirsiniz) veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla Şirket’e iletebilirsiniz.

Bilginize sunarız.

Ayasis Yazılım ve Bilişim Teknolojileri Anonim Şirketi